Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Yolcu gemisi okyanusta ıssız bir adanın yanından geçerken yolcular uzun sakallı üstü başı

Yolcu gemisi okyanusta ıssız bir adanın yanından geçerken yolcular uzun sakallı üstü başı yırtık sıska bir adamı farketmişler.. Adamcağız sahilde oradan oraya koşuyor, çılgın gibi ellerini sallıyor, zıplıyor, bağırıp çağırıyormuş.. Yolculardan biri
- Kaptan baksana, kim bu yahu? diye sormuş.
- Bilmem, demiş Kaptan E k r em T O S. Her hafta buradan geçeriz, her seferinde de bu manyak böyle üşütük tepkiler gösterir..


Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Tüm papazlar, kitlelerin kendilerine inanmasi icin ömürboyu dil dökerler; fakat bibirine inanan iki papaz bulundugunu ileri süremezler.

Love: Two minds without a single thought. -- Philip Barry

sarcasm (sa:-kazm veya sa:-kæzm) = alaya alma, aðýz eðme... sarcastic (sa:-kæs-tik)...

We've got this gift of love, but love is like a precious plant. You can't just accept it and leave it in the cupboard or just think it's going to get on by itself. You've got to keep watering it. You've got to really look after it and nurture it. -- John Lennon

gift of love = aþk denilen armaðan, tanrýnýn lütfu... precious plant (pre-þýs) = deðerli bitki... cupboard (ka-býrd -- Allahaþkýna "kapbord" diye okumayýn -- Vede, siz siz olun "cushion" sözcüðünü de "kaþýn" diye okumayýn. Doðrusu /ku-þýn/... Bir keresinde bizim oðlana "kaþýn" diye öðretmiþler; düzelttim, ama hocasý "kaþýn" diye ýsrar etmiþ. Mecbur kaldým ben de "O kendisi kaþýnsýn" diye haber gönderdim!)... get on by oneself = kendi baþýnýn çaresine bakmak, kendi kendine yeterli olmak... keep watering it = sürekli su vermelisiniz... to nurture (nö:-çý = bakým vermek, beslemek, yetiþtirmek... Nature X Nurture karþýtlýðýna dikkat ediniz: Birinci kampta yer alan kimi kavramlar: Congenital, by birth, genetic makeup... Ýkinci kampta yer alan kimi kavramlar: acquired, upbringing, education, environmental influences...

When the power of love overcomes the love of power the world will know peace. -- Jimi Hendrix (1942-1970) American Musician, Guitarist, Singer, Songwriter

power of love = aþkýn gücü... love of power = iktidar sevdasý ve hýrsý... Our old Jimi wasn't just a pretty face, you know!..

Life's greatest happiness is to be convinced we are loved. --Victor Hugo 1862

to be convinced = 1. Ýkna edilmiþ olmak; 2. Kesin inanýyor olmak...

Absence diminishes small loves and increases great ones, as the wind blows out the candle and fans the bonfire. --La Rochefoucald

Çözün bakalým: "absence" "diminish" ediyormuþ küçük aþklarý ve "increase" ediyormuþ büyük aþklarý, týpký (as) rüzgarýn "blow out" ettiði gibi "candle" yi ve "fan" ladýðý gibi "bonfire" yi... Ýngilizce çekimli bir dil deðil. Ýngilizcede sözcükler arasý iliþkiler ardarda sýralanýþtan kaynaklanýyor. Topluca bakarak deðerlendireceðimiz bir sözcük öbeði diye bakýyorsanýz, yandýnýz. Tümceleri bu þekilde çözüp anlamaða çalýþanlar, sýnav süresi bittiðinde daha ancak sorularý yarýlamýþ oluyorlar. Oysa Ýngilizcede her tümce, rulo halinde ardarda açýldýkça anlaþýlýp deðerlendirilecek bir sözcükler diziliþi...

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

♥Anlatanlar: Jale Arıkan, Jale Aylanç, Janset, Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Jülide Kural
Kaynaklar:
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73940
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=70042
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=82999
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83001
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83004
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83604
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84429
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84713
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84708
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86716
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86719
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86720
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86721
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86722
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86723
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86724
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86725
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num