Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Erzurumlu CIRIK, beles bilet bularak kazara gittigi Ìngiltere'den yeni dönmüstür ve Sarikamis I

Erzurumlu CIRIK, beles bilet bularak kazara gittigi Ìngiltere'den yeni dönmüstür ve Sarikamis Istasyon cayevindekilere Ingiltere'yi anlatmaktadir:
- Yav, oranin çöpçüsü bile Ingilizce biliyor; hesap et yani!

GECEYARISI SÖYLEŞİLERİ///UYKUSU KAÇAN ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER adlı yapıtlardan alınmıştır... Noterlikten tescillidir... ALINITI/ÇALINTI YAPILMASI DURUMUNDA ÖDENCE DAVASI AÇILIR, CEZAL KOVUŞTURMA BAŞVURUSUNDA BULUNULUR... Bilmemek özür değildir... Fakat görüşlerini ekleyebilirsin; örneğin online yoluyla olsun hiç değilse, sen de katılabilirsin düşünsel duyarlılığa*`+´*

ON HUMAN LIFE, HISTORY AND DESTINY
The young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool. -- George Santayana

savage [sæ-vic] = 1. (ad) vahþette yaþayan, uygarlaþmamýþ; 2. (sýfat) vahþi, saldýrgan... savagery [sæ-výcri düm-teke: üç hece] = vahþet, barbarlýk... Karþýt anlamlýlar: civilized, civilization... AMA, týpký uygarlýðýn karanlýk yüzleri de olduðu gibi, "savage" dünyanýn da el deðmemiþ, masum yönleri vardýr: "the noble savage" = "soylu vahþi" kavramý ile örneklendiði üzere...

A little inaccuracy sometimes saves tons of explanation. -- "SAKI" (H.H. Munro)

accurate, accuracy, inaccurate, inaccuracy... "to save" fiili burada "gereksiz kýlar, tonlarca açýklamadan kurtarýr", anlamýnda kullanýlýyor. Týpký, "A stitch in time saves nine" atasözünde olduðu gibi = yýrtýk büyümeden, zamanýnda bir ilmek atarsanýz, ilerde atmak zorunda kalacaðýnýz dokuz ilmekten kurtulmuþ olursunuz...

I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert Einstein

to chop wood = odun kýrmak, balta ile parçalara ayýrmak... Manço'nun "Nick the Chopper"ýný anýmsayýn...

Every form of addiction is bad, no matter whether the narcotic be alcohol or morphine or idealism. -- Carl G. Jung

addiction [æ-dik-þýn] = uyuþturucu vb. baðýmlýlýðý... to be addicted to sth. = birþeye baðýmlý olmak... He is an addict. = Uyuþturucu baðýmlýsýdýr... addictive = baðýmlýlýk yapan...

Before we can ask such an optimistic question as "What is a personal relationship?", we have to ask if a personal relationship is possible, or, are persons possible in our present situation. -- R.D. Laing

Laing, bu görüþü ile, olaya ne derece "pessimistic" baktýðýný da göstermiþ oluyor...

"Dying for an idea" sounds well enough, but why not let the idea die instead of you? -- Percy Wyndham Lewis

Walla, "bir fikir uðruna ölmek" kulaða çok hoþ geliyor da...

I would rather be an opportunist and float than go to the bottom with my principles round my neck. -- Earl Stanley Baldwin

float [flo:t] = suyun üstünde kalmak, batmamak. "swim" eyleminde ise kendi çabanýzla suda yol almak kavramý var...

You cannot make a man by standing a sheep on its hind legs, but by standing a flock of sheep in that position you can make a crowd of men. -- Max Beerbohm

hind legs arka ayaklar ("behind" sözcüðünün kökü ... a flock of sheep = bir koyun sürüsü... "Sheep", biliyorsunuz, tekil ve çoðul formlarý ayný olan bir sözcük: One sheep, two sheep... Okunuþunu "gemi" anlamýna gelen sözcükten kesinlikle ayýrýnýz: ship [þip], sheep [þi ]...

We define genius as the capacity for productive reaction against one's training. -- Bernard Berenson

Dehayý, bir kimsenin aldýðý eðitime karþý gösterdiði yaratýcý tepki gücü olarak tanýmlýyoruz.

The one real object of education is to leave a man in a condition of continually asking questions. -- Bishop Creighton

Eðitimin bir gerçek amacý... insaný sürekli sorular sorar bir duruma getirmek (ve orada býrakmak) 'týr... Ve, bunlarý söyleyen kiþi bir din adamý, bir piskopos!... Ýþte, "kaþaneleri" ile Batý Dünyasý ve "viraneleri" ile Doðu Dünyasý arasýndaki farkýn gerçek nedeni...
♥Anlatanlar: Abdullah Yüce, Abdurrahman Palay, Adile Naşit, Açelya Akkoyun, Açelya Elmas, Adnan Kürkçü, Adnan Tönel, Adnan Zaman, Agah Hün, Ahmet Arıman, Ahmet Danyal Topatan, Ahmet Fehim, Ahmet Gülhan, Ahmet Kostarika, Ahmet Kural, Ahmet Levendoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Rıfat Şungar, Ahmet Saraçoğlu, Ahmet Sezerel, Ahmet Tarık Tekçe, Ahmet Uz, Ahmet Uğurlu, Ahmet Üstel, Ahu Tuğba, Ahu Türkp