Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Cennetin kapısında, cennetlikler bekliyor. Bekleyenlerden her biri ancak yanlarında üç adet eş

Cennetin kapısında, cennetlikler bekliyor. Bekleyenlerden her biri ancak yanlarında üç adet eşya getirebilecekmiş. Diğer milletlerin fertleri(Amerikalı, İngiliz, Fransız) tüm konfor sağlayan eşyaları almışlar yanlarına da, bizim Türk cebinde cüzdanından başka bir şey getirmemiş. Cennetin kapısında, “Niye yanınıza bir şey almadınız?” dendiğinde Türk:
“Hiç almaz olur muyum, işte nüfus cüzdanım, tasdikli bir sureti ve altı adet vesikalık fotoğraf. Bu da iyi hal kâğıdım, demiş.

♥Anlatanlar: Lale Belkıs, Lale Mansur, Lale Oraloğlu, Lale Yavaş, Laçin Ceylan, Leman Akçatepe, Leman Çıdamlı, Lemi Filozof, Levent Kazak, Levent Kırca, Levent Sülün, Levent Tülek, Levent Çiçek, Levent Öktem, Levent Özdilek, Levent Ülgen, Levent Üzümcü, Levent İnanır, Leyla Altın, Leyla Başak, Leyla Sayar
Günün özlü ironisi (aforizmalar):

INCREDIBLE ANAGRAMS !!

anagram: a new word or phrase made by altering the order of the letters in another...

George Bush = He Bugs Gore Gore'un kafasýný karýþtýrýyor, düþüncelerini rahatsýz ediyor, merak ve endiþe uyandýrýyor: Kýsacasý Gore için bir sorun...

Dormitory = Dirty Room dormitory = yatakhane, bazen de "yurt" anlamýnda...

Evangelist = Evil's Agent evangelist = Ýncil'i öðretip dini duygularý kuvvetlendirmek amacýndan hareket eden gezici vaiz... anlamýn geniþlemesiyle = bu yaklaþýmý benimseyen dini akýmlar... evil's agent = kötülüðün (Þeytan'ýn) ajaný... "ajan" burada aracýsý, hizmetkarý, temsilcisi, anlamýndadýr

Desperation = A Rope Ends It desperation = çaresizlik, ümitsizlik... Kendini asar, kurtulursun...

The Morse Code = Here Come Dots Mors alfabesi... Ýþte geliyor noktalar...

Slot Machines = Cash Lost in 'Em slot machine = para atýlýp birþey alýnan makineler... 'em = them...

Animosity = Is No Amity animosity = düþmanlýk... amity = dostluk, arkadaþlýk...

Mother-in-law = Woman Hitler Wow!! Aman kayýnvalideniz duymasýn...

A Decimal Point = I'm a Dot in Place dot in place = yerli yerine oturmuþ bir nokta...

The Earthquakes = That ***** Shake that ***** shake = þu garip sarsýntý...

Eleven plus two = Twelve plus one

onbir artý iki eþittir oniki artý bir !!

Graffiti: Duvar Yazýlarý


Material Collected, Modified or Adapted from Several Internet Sources to Serve as Fun Reading Passages for Turkish-Speaking People Studying English