Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Sarikamisli Fako turist olmus, Erzurum'u gezerken bakmış Dumlu'da bütün koyunlar üç bacaklı

Sarikamisli Fako turist olmus, Erzurum'u gezerken bakmış Dumlu'da bütün koyunlar üç bacaklı. Merak etmiş ve Yacht'indan inip çobana sormuş niye koyunlar böyle diye. Bunun üzerine çoban CIRIK:
- Canımız her paça istediğinde koca koyunu kesecek değildik herhalde...

♥Anlatanlar: Rafa Radomisli, Ragga Oktay, Ragıp Savaş, Raif Hikmet Çam, Rana Cabbar, Rasim Öztekin, Refik Kemal Arduman, Reha Yeprem, Reha Yurdakul, Remzi Jöntürk, Rıza Akın, Rıza Kocaoğlu, Rıza Pekkutsal, Rıza Tüzün, Rojda Demirer, Ruhi Sarı, Ruhsar Öcal, Rutkay Aziz, Rüçhan Çalışkur, Rüya CAGLA

Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Kahramanlık, kitlelere egemen olma gücü değil; kendine egemen olabilme üstüngücüdür...


Günün özlü ironisi (aforizmalar):
# War does not determine who is right, war determines who is left.

Savaþlarýn saptadýðý, kim haklý kim haksýz deðil; kim ölecek kim kalacak...

"left" = (sözcük oyunu) Biliyorsunuz: "Right" sözcüðünün çeþitli anlamlarý var. Burada "haklý"... Ama bir baþka anlamý = sað; karþýtý = sol, yani "left"... Oysa "left" ayný zamanda "to leave" fiilinin past participle'ý = geride kalan, geride kalmýþ, geride býrakýlan, geride býrakýlmýþ... (Ne sýkýcý bir açýklama oldu yav.)

# Drunk is feeling sophisticated when you can't say it.

Kendinizi çok "sofistike" hissediyor, ama bu sözcüðü telaffuz edemiyorsanýz, kafayý tam bulmuþsunuz demektir.

# The fact that no one understands you doesn't make you an artist.

Yani kimseler seni anlamýyor diye, sen þimdi sanatçý mý oldun be kardeþim?!

"The fact that ... " = ile baþlatýlan baðýl (yan) ad-tümcelik, "make" fiilinin öznesi olarak kullanýldý. Bu tür yapýlarý kendinize mal ederseniz çok çok yararlanacaðýnýzdan emin olabilirsiniz... (Bu arada, tümcenin anlamlý olabilmesi için, "understands you" dan sonra kýsa bir "es" veriniz.)